/

 

 

For English: see below.

Pro-alio? (Nederlands)

Pro-alio. Wat is dat? Lees daar hier meer over. 

Omdat laagdrempelige toegang tot een goed gesprek bij mij voorop staat, maar ik tegelijkertijd vooralsnog geen door verzekering vergoede gesprekken kan bieden,heb ik het pro-alio concept in gebruik genomen. Geïnspireerd door pro-bono of pro-deo werk in andere beroepsgroepen. Die termen passen echter niet bij dit ambacht. Pro-bono publico betekent voor de publieke zaak en refereert aan vrijwillig en onbetaald werk uitgevoerd ten dienste van de maatschappij. Pro-deo is een vergelijkbare term maar verwijst naar een andere dienstbaarheid: voor god. 

Beide zijn niet van toepassing op werk dat ik voor een gereduceerd tarief aanbied. Ik doe het niet voor de maatschappij, noch voor een hogere macht. Pro-alio betekent 'voor een ander'. Een gesprek dat een pro-alio korting krijgt op het tarief is niet gratis. Het deel dat aan korting wordt gegeven is in feite reeds gedoneerd 'door een ander'. Door een voorganger die naar tevredenheid in gesprek geweest is, en het een ander ook gunt om geholpen te worden. Indien een traject pro-alio wordt aangeboden krijg je een factuur waarop de normale kosten vermeld staan, maar ook een korting staat; daarbij is dan het verzoek om te zijner tijd, naar rato van tevredenheid en financiële mogelijkheden, een betaling te doen die het mij mogelijk maakt ook voor anderen de drempel voor het aangaan van een goed gesprek laag te houden. Deze betaling mag gelijk zijn aan de gegeven korting, maar ook lager of hoger.

Mijn ervaring is dat dit een mooie manier is om tegemoet te komen in de betaalbare, maar in tijden van nood toch vaak financiële stress verhogende tarieven die ik nu eenmaal moet vragen om mijn vak te kunnen uitoefenen in dienst van de ander. Door de drempel te verlagen kan ruimte gevonden worden om hulp te aanvaarden en weer 'op adem' te kunnen komen. En bij hervonden kracht en perspectief kan dan in latere fase rustig nog eens teruggekeken worden en geëvalueerd of de gesprekken geholpen hebben en ook een ander gegund mogen worden. 


Pro-alio? (English)

Pro-alio. What does that mean? Here, you can read more about it.

Since I value easy access to professional support, but at the same time don't (yet) offer reimbursed services, I started using the pro-alio concept. Inspired by pro-bono or pro-deo methods in use by other professions, yet those terms don't really apply to my line of work. Pro-bono publico refers to work done voluntarily and for free for 'the public interest' in service of society. Pro-deo is a comparable term, yet refers to service provided as a means to follow 'his' example. 

Both do not apply to the work that I offer for a reduced rate. I'm not doing it for society, nor for a higher power. Pro-alio is my own attempt at a Latin translation of the words 'for someone else', or 'for another human being'. If you are offered a session with a pro-alio discount the session is not for free. The reduced rate is in fact enabled by someone else, donated 'for someone else'. Because one of your predecessors at my practice was satisfied and would like others to benefit from my services. After a pro-alio session you will still receive an invoice, but this will show a discount and the request to consider in due time a payment 'for someone else', in line with your level of satisfaction and your financial possibilities. This would enable a next unknown individual to benefit from help when needed. A pro-alio return payment can be the same as the provided discount, but may also be lower or higher.

In my experience, this is a beautiful way to temporarily circumvent the affordable, but in times of need stress inducing, tariffs which I simply have to ask in order to be able to run a sustainable practice in the service of others. By lowering the threshold, space is created to accept help and regain balance. Once recovery sets in and strength and perspective return there'll be a moment to look back and evaluate the impact of conversations you've had. And that's always a good moment to consider to make a payment for another human being in need of help.  
E-mailen
Bellen